Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

სადამრიგებლო საათის ეფექტურად გამოყენება – დემოკრატიული საზოგადოების ასაშენებლად

 

 

 

 

   მოზარდობის ასაკი ერთ–ერთი ყველაზე რთული პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. ამ დროს ბავშვს უყალიბდება ურთიერთობის უნარ–ჩვევები, ღირსების განცდა, რაც შემდგომში მისი ცხოვრების განმსაზღვრელი ხდება. სამოქალაქო აღზრდა, მორალური და ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის სტიმულირება მოზარდებში ღირსეული საზოგადოების ჩამოყალიბების საწინდარია. ბავშვის ბუნება ისეთივეა, როგორც მოზრდილის და მისი აღზრდა, როგორც მშობლის, ასევე პედაგოგის პირდაპირი მოვალეობაა. არასწორად აღზრდილი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ურთიერთდახმარების, ურთიერთპატივისცემის, პასუხისმგებლობის, პირადი ღირსების სულისკვეთება შეიძლება საზოგადოებისათვის მიუღებელი ადამიანი გახდეს. სააღმრზდელო მუშაობის მთავარი მიზანი, ფიზიკურად და ფსიქიკურად ჯანსაღი მოქალაქის აღზრდაა. პიროვნების განვითარება ფიზიკური, ფსიქიკური, სოციალური და სულიერი კუთხით აუცილებელია. დღესდღეობით მოზარდებში შეიმჩნევა ძალადობის შემთხვევები, არაერთი ძალადობის ფაქტია დაფიქსირებული სკოლებში. პრობლემა გახლავთ ის, რომ მოზარდებს უჭირთ ერთმანეთთან ურთიერთობა და საკუთარი შესაძლებლობების სწორი რეალიზება. აშკარაა, ინტერესის ნაკლებობა ეთიკური ნორმების მიმართ, ხშირია ცუდი მანერების გამოვლენა ქუჩაში, ოჯახში და ნაკლებია მოსწავლეთა ზნეობრივი და კულტურული ჩვევების დონე. მოზარდებში ურთიერთნდობის, ურთიერთგაგების და ურთიერთპატივისცემის არ ქონის გამო ხშირია დაპირისპირებები და კონფლიქტები, რომელსაც ხშირად სავალალო შედეგები მოსდევს. ასევე აღსანიშნავია, მოსწავლეებში არასრულფასოვნების კომპლექსის ქონაც, რომელიც ბევრად ამცირებს მოზარდის შესაძლებლობების აღქმის უნარს და ხშირ შემთხვევაში თანატოლებისაგან ცალკე მდგომ, თავისთავში ჩაკეტილ ინდივიდად გვევლინება.

პედაგოგს დიდი წვლილი მიუძღვის მოსწავლის ზნეობივ ფორმირებაში, ვინაიდან ის მნიშვნელოვანი ფიგურაა, ამიტომაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს მოსწავლეზე. სწავლების მეთოდები, რომლებიც მოსწავლის  სწავლებაზეა ორიენტირებული, მხოლოდ საშუალებაა, რომელიც მასწავლებელს ეხმარება  გადასცეს ცოდნა  განსაზღვრულ საგანში. სკოლის ასაკიდანვე მნიშვნელოვანია ისეთი მოქალაქეების აღზრდა, რომელიც დემოკრატიული საზოგადოების ღირსეული წევრი იქნება.  დამრიგებელს, თავისი მოვალეობიდან გამომდინარე, საკმაოდ დიდი როლი ენიჭება, ის მოსწავლეების აღმზრდელი, მრჩეველი და მეგობარია, მას ყველაზე ხშირი და ახლო ურთიერთობა აქვს მოსწავლეებთან, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სადამრიგებლო შეხვედრები დაწყებით საფეხურზე. საგნობრივ მასწავლებლებთან ერთად დამრიგებელი დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს ეხმარება სკოლასთან, ახალ საქმიან გარემოსთან ადაპტაციაში, უყალიბებს მათ ელემენტარულ სასწავლო ჩვევებს, თანაკლასელებთან თანამშრომლობის უნარებს და ჯანსაღ დამოკიდებულებებს. დემოკრატიული ღიებულებების მქონე მოქალაქეების აღსაზრდელად ეფექტური იქნება მასწავლებელმა გამოიყენოს სადამრიგბლო საათი, რომელიც მიმართული იქნება მოქალაქის ფორმირებისაკენ. ასეთი მიდგომა დაეხმარება მოსწავლეებს ისწავლონ, თუ რა არის  ადამიანის ღირსების საზომი, რა არის  ყოფიერება,