Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

კლასგარეშე მასობრივი ღონისძიებების სცენარების შედგენის მეთოდიკა, შინაარსი და ჩატარების ორგანიზაცია დაწყებით კლასებში

სასკოლო განათლების ძირითადი მიზანია  მოსწავლის  ჰარმონიული და შემოქმედებითი  განვითარება.  ზოგადი გავითარების მიღებასთან ერთად, აუცილებელია  მოსწავლეს ჩამოუყალიბდეს საკუთარი თავის რწმენა  და განუვითარდეს სულიერი სამყარო, დახვეწოს მეტყველება და სხვ.   დღეს, როგორც არასდროს,   მშობლიურ ენას  განსაკუთრებული სიფაქიზითა და სიფრთხილით უნდა დაცვა. ამ საქმეში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს  კლასგარეშე  მუშაობის ისეთმა ეფექტურმა ფორმამ,  როგორიცაა საგანმანათლებლო  მასობრივი თემატური  ღონისძიების მომზადება  და ჩატარება.

     კლასგარეშე მუშაობა  სასკოლო მუშაობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ის შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა სახით: თემატური მასობრივი ღონისძიების, ზღაპარ-სპექტაკლის, დისპუტის, დებატის, კითხვა-პასუხის, გართობის საღამოსა თუ კონცერტის სახით.           ასოციაცია მცოდნელის მიერ ორგანიზებულ  სასკოლო სცენარებისა და ღონისძიებების კონკურსში ჩვენი მიზანია - სასკოლო, საკლასო თემატური  ღონისძიების სცენარების შედგენისა და ჩატარების  მეთოდების  წარმოდგენა   გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

    პედაგოგები შემოქმედებითად უნდა მიუდგნენ თითოეული ღონისძიების მომზადებასა და ჩატარებას, შეადგინონ ახალი სცენარები თავიანთი კონკრეტული პირობების შესაბამისად, ააწყონ მასალა კომპოზიციურად. (კომპოზიცია-ნიშნავს  ცალკეული კომპონენტების  აწყობას, აშენებას, დალაგება-დაკავშირებას).

      სცენარში მასალა ( თემა ) უნდა დალაგდეს ისე, რომ ყოველ წინა ამბავში ჩანდეს  მომავალი ამბვის ელემენტები და მომზადდეს მასზე გადასვლა. თემატური ღონისძიების შინაარსის ასეთი თანმიმდევრობით გაშუქება დაგვეხმარება, მისი მთავარი იდეის გაგებასა და მიზნის მიღწევაში.

     შინაარსიანი, მხატვრულად გაფორმებული თემატური ღონისძიება, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვან თარიღებს დავუკავშიროთ, არა მარტი ახალისებს  მოზარდს, არამედ იწვევს მასში დადებით ემოციებს, უმტკიცებს  ცოდნას გარესამყაროზე, უვითარებს მეტყველებას, შემოქმედებით ინიციატივასა და ესთეტიკურ გემოვნებას, ხელს უწყობს ზნეობრივი წარმოდგენების ფორმირებას.

    სკოლაში მოწყობილი საბავშვო  ღონისძიებები უნდა პასუხობდეს მოზარდთა სულიერ მოთხოვნებს, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ლიტერატურული სცენარების  მაღალმხატვრულ დონეზე შედგენას, პატრიოტული თუ ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელოვანი საკითხების  შინაარსიანად გაშუქებას.

    პედაგოგი მასობრივი ღონისძიების სცენარის  შესადგენად, უნდა იყენებდეს: დრამატულ, მუსიკალურ, ქორეოგრაფიულ, მხატვრულ, სამეცნიერო, საბავშვო და სხვა სახის ლიტერატურას.

საბავშვო სასკოლო ღონისძიების სცენარის წყაროები და ლიტერატურა შეიძლება შეირჩეს:

ა) თეატრალური ხელოვნებიდან - საბავშვო ზღაპარ სპექტაკლები;

ბ) მუსიკალური ხელოვნებიდან - კლასიკოსებისა და საბავშვო სიმღერების კომპოზიტრების მუსიკალური ნაწარმოებები, ხალხური სიმღერები, თემატური საბავშვო სიმღერები.

გ)   მხატვრული კითხვის ნომრებიდან - ხალხური მთქმელისა და საბავშვო პოეტისა თუ მწერლის შემოქმედებიდან. თემის შესატყვისი  ლექსები.

დ)    ქორეოგრაფიული ხელოვნებიდან - (ბალეტი, საესტრადო, სამეჯლისო და ხალხური ცეკვები)

ე)   საცირკო  ხელოვნების ნომრებიდან.

ვ)   მხატვრულ ლიტერატურიდან - ( ზღაპრები, მოთხრობები, იგავ-არაკები და სხვა!)

ზ)   საბავშვო ლექსებიდან.

თ)  იგავებიდან და ა შ.

 

კლასგარეშე მასობრივი ღონისძიებების სცენარის სახეებია:

  1. ო რ ი გ ი ნ ა ლ უ რ ი   სცენარი   - რომელიც მთლიანად ავტორისეულია და მასში არ შეიძლება სხვა, ავტორის მიერ გამოქვეყნებული რაიმე ნაწყვეტების შეტანა.

  2. შ ე რ ე უ ლ ი     სცენარი        - როდესაც მასში შეტანილია უკვე გამოცემული დრამატული, მუსიკალური, ქორეოგრაფიული და მხატვრული სახის ლიტერატურიდან შესატყვისი ნაწყვეტები, (ამ შემთხვევაში თემა ერთმანეთთან დაკავშირებულია სცენარისტის (კომპოზიციონერის )ორიგინალური სიტყვებითა და შევსებულია ცალკეული საკითხებსადმი მიძღვნილი მხატვრული გამოთქმებით.

  3. კ ო მ პ ო ზ ი ც ი უ რ ი  სცენარი- ლიტე